MI Consultancy is een professionele organisatie, die op een integere en transparante manier wil omgaan met mensen. Met het oog daarop is een gedragscode opgesteld die alle medewerkers onderschrijven. Wij verwachten van medewerkers dat zij zich gedragen conform deze gedragscode. 

Houding en betrokkenheid

Wij voelen ons verantwoordelijk voor de resultaten en reputatie van MI Consultancy. Wij voeren werkzaamheden uit op basis van eerlijkheid, openheid en met respect voor mensen en de belangen van anderen.

Sociale normen en waarden

Het bedrijf MI Consultancy hecht veel waarde aan de sociale omgeving. Dit bevordert een goede werksfeer en heeft weer een hogere productiviteit tot gevolg. Dit betekent dat men alle normen en waarden die in de normale sociale omgang van kracht zijn, hier ook van kracht zijn. Men dient met elkaar rekening te houden en elkaars integriteit en mening te respecteren.

Klantgericht

Wij zijn klantgericht, zowel intern als extern. Wij doen op een open en eerlijke manier zaken met onze klanten en onze leveranciers. We beloven alleen wat we waar kunnen maken en doen wat we beloven.

Integriteit

MI Consultancy biedt een zakelijke professionele werkomgeving. Wij komen onze afspraken na. Persoonlijke activiteiten en financiële belangen die in strijd zijn met onze verantwoordelijkheden ten opzichte van onze klanten of MI Consultancy worden vermeden. Wij geven noch ontvangen steekpenningen of andere oneigenlijke voordelen die gericht zijn op persoonlijk of zakelijk gewin.

Communicatie

Wij communiceren zowel binnen als buiten onze organisatie tijdig en helder.

Representativiteit

Wij zijn een visitekaartje van de organisatie. Dus zorgen we ervoor dat wij te allen tijde representatief gekleed zijn.

Persoonlijke ontwikkeling

Wij stimuleren persoonlijke ontwikkeling. Wij willen de vaardigheden en capaciteiten van iedere medewerker ontwikkelen en vergroten en geven hen daartoe de ruimte en middelen.

E-mail en internetgebruik

MI Consultancy biedt de medewerkers toegang tot het internet. Medewerkers stellen zich iedere werkdag op de hoogte van ingekomen berichten en beantwoorden die vlot en accuraat.

Wij gaan verantwoordelijk om met e-mail en internet. Het bezoeken van pagina’s met pornografie en/of illegale software is niet toegestaan. Het is niet toegestaan om via e-mail controversieel materiaal te versturen.

Discretie en geheimhouding

Wij communiceren niet met derden over vertrouwelijke informatie waarmee wij tijdens de uitvoering van ons werk bekend zijn geraakt. Alle persoonsgegevens worden behandeld volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De directie verzorgt als enige de externe berichtgeving en contact met de pers.

Veiligheid

De zorg voor veiligheid, gezondheid en milieu – en daarmee ons aller welzijn – dienen deel uit te maken van de activiteiten bij MI Consultancy. Medewerkers hebben de plicht voorzichtig en zorgvuldig te zijn en zichzelf, anderen en de omgeving niet in gevaar te brengen.

Bedrijfseigendommen van MI Consultancy zijn uitsluitend bestemd voor zakelijk gebruik. Het is niet de bedoeling dat men zaken op een oneigenlijke of verkwistende manier gebruikt en/of zaken op een dusdanige manier gebruikt dat schade ontstaat aan zaken of personen.

Verbeteringen

MI Consultancy staat open voor verbeteringen in haar bedrijfsprocessen en organisatie. Voorstellen hiervoor zijn welkom en zullen waar mogelijk doorgevoerd worden.

Naleving en controle

Wij zijn zelf verantwoordelijk voor de naleving van deze gedragsregels. Van medewerkers wordt verwacht dat zij iedere inbreuk op de gedragscode, of het vermoeden daarvan, bespreekbaar maken met de persoon in kwestie en indien nodig daarvan melding maken bij de leidinggevende of vertrouwenspersoon.

Naleving van de gedragscode is nodig voor een effectieve, professionele, integere en transparante organisatie. Dit komt de kwaliteit van de dienstverlening aan onze klanten ten goede.